หลักสูตรวิชา

โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต


1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2 หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 56 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 32 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
GESC1001 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6)
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
1.2 กลุ่มภาษา 9 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง 3(3-0-6)
GEEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน 3(3-0-6)
GEEN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ 3(3-0-6)
GEEN1105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 1 หน่วยกิต
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1(1-0-2) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต 3(3-0-6)
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 3(3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
GESO1001 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6)
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
GESO1101 พลวัตสังคมโลก 3(3-0-6)
GESO1102 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GESO1103 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย 2 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 2 หน่วยกิต
GEPA1001 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1)
2. หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
2.1กลุ่มวิชาเอกบังคับ 56 หน่วยกิต
INFO1101 สารสนเทศกับสังคม 2(2–0–4)
INFO1102 การอ่านและการเรียนรู้ 2(2–0–4)
INFO1201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3(2–2–5)
INFO1202 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1 3(2–2–5)
INFO1203 การวิเคราะห์สารสนเทศ 2 3(2–2–5)
INFO1301 การบริการสารสนเทศ 3(2–2–5)
INFO1302 ทักษะการสื่อสารเพื่อนักสารสนเทศ 3(3–0–6)
INFO2103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ 3(3–0–6)
INFO2104 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 3(2–2–5)
INFO2105 การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 3(2–2–5)
INFO2501 แหล่งสารสนเทศ 3(3–0–6)
INFO2502 ธุรกิจสารสนเทศ 3(3–0–6)
INFO3106 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3–0–6)
INFO3303 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในงานสารสนเทศ 3(3–0–6)
INFO3401 การบริหารโครงการงานสารสนเทศ 3(3–0–6)
INFO3402 การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ 3(3–0–6)
INFO3403 การตลาดสารสนเทศ 3(3–0–6)
INFO3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
INFO4901 การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 1(0-2-1)
INFO4902 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 3(0-3-6)
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 32 หน่วยกิต
INFO2205 สารสนเทศลักษณะพิเศษ 2(2–0–4)
INFO2304 จริยธรรมวิชาชีพด้านสารสนเทศ 2(2–0–4)
INFO2305 การเผยแพร่สารสนเทศ 3(2–2–5)
INFO2306 จิตวิทยาสารสนเทศ 2(2–0–4)
INFO2307 การบริการอินเทอร์เน็ตในศูนย์สารสนเทศ 3(2–2–5)
INFO2503 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3(3–0–6)
INFO2902 การศึกษาผู้ใช้สารสนเทศ 3(3–0–6)
INFO3107 การจัดการเครือข่ายสารสนเทศ 3(3–0–6)
INFO3108 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2–2–5)
INFO3109 การออกแบบและพัฒนาสารสนเทศบนเว็บไซต์ 3(2–2–5)
INFO3204 การสร้างและพัฒนาสื่อประสม 3(2–2–5)
INFO3206 การปรับแต่งสารสนเทศ 3(2–2–5)
INFO4308 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2(2–0–4)
INFO4309 การให้คำปรึกษาสารสนเทศ 3(3–0–6)
INFO4404 สารสนเทศการประกันคุณภาพ 3(3–0–6)
INFO4405 สารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2(2–0–4)
INFO4903 การศึกษาเอกเทศทางสารสนเทศศาสตร์ 3(0–3-6)
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
INFO4801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์ 2(90)
INFO4802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์ 5(450)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์

การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
4. วิชาโท (สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาอื่น) 18 หน่วยกิต
4.1 วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
INFO1201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3(2–2–5)
INFO1202 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1 3(2–2–5)
INFO1301 การบริการสารสนเทศ 3(2–2–5)
INFO2104 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 3(2–2–5)
4.2 วิชาโทเลือก ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
INFO2205 สารสนเทศลักษณะพิเศษ 2(2–0–4)
INFO2305 การเผยแพร่สารสนเทศ 3(2–2–5)
INFO2502 ธุรกิจสารสนเทศ 3(3–0–6)
INFO2503 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3(3–0–6)
INFO3106 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3–0–6)
INFO4308 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2(2–0–4)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น